Betingelser for brug


GENERELLE BETINGELSER GINCHALET

Når du bestiller ferie, er det rart på forhånd at vide, hvor du står. Læs nedenfor om betalingsmulighederne, regler omkring annullering og ombooking og reglerne for hvis du medbringer hund.

1. ANSØGNING

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for reservationer af sommerhuse udlejet af GinChalet, i det følgende benævnt GinChalet/vi.

Disse generelle vilkår og betingelser er gyldige for reservationer foretaget på eller efter gyldighedsdatoen nævnt ovenfor. Ved reservation skal du have læst og accepteret de generelle vilkår og betingelser. Betingelserne gælder fra dette øjeblik.

I disse almindelige forretningsbetingelser er begreberne 'lejer' og 'dig' defineret som: den person, der indgår aftale med GinChalet om leje/brug af vores sommerhuse. Ved »bruger« (også i det følgende benævnt »gæst«) forstås: lejer og de af lejer angivne personer, der (vil) benytte sommerhuset og/eller andre af lejer lejede faciliteter.

Aftaler, der afviger fra disse Almindelige Betingelser, er kun gyldige, hvis de er aftalt skriftligt.

Aftalen mellem dig og Ginchalet er udelukkende underlagt hollandsk lov.

2. RESERVATION

En anmodning om reservation af et Ginchalet-feriehus kan ske via internettet, via e-mail eller telefonisk. Modtagelse bekræftes med anmodning om (udbetaling).

Vores sommerhuse er KUN beregnet til rekreativt brug. Pendling er IKKE tilladt (delvis) på grund af lokale regler.

Det er kun muligt at reservere et GinChalet sommerhus, hvis du er over 18 år.

Vores sommerhuse kan ikke lejes til (bachelor)fester og/eller lignende arrangementer.

Vi forbeholder os retten til at afvise en reservation til enhver tid - uden at angive grunde.

Efter booking vil du modtage en bekræftelse fra os, som også fungerer som en faktura. Kontroller straks, om dataene er korrekte. Vi vil gerne høre om eventuelle unøjagtigheder med det samme. En reservation foretages, når GinChalet har bekræftet reservationen over for dig.

Vi opkræver ikke booking- eller servicegebyrer.

3. BETALING

Følgende betalingsbetingelser gælder:

 • Inden for 24 timer efter booking
  • 30% af lejebeløbet.
 • 6 uger (42 dage) før ankomst
  • 70% af lejebeløbet.
 • For en reservation med ankomst inden for seks uger (42 dage)
  • Inden for 24 timer efter booking: 100% af lejebeløbet.

Betaler du ikke lejen til tiden, modtager du en besked fra os på e-mail. Vi fastsætter en ny betalingsperiode. Såfremt betaling ikke sker rettidigt igen, vil lejeaftalen blive annulleret.

4. ANNULERING

Er din ferie uventet aflyst? Overhold venligst følgende afbestillingsbetingelser, gyldige for reservationer via www.ginchalet.nl:

 • 24 timer før ankomst
  • Gratis, du vil modtage 100% af det allerede betalte reservationsbeløb tilbage.
 • På ankomstdagen eller under opholdet
  • Du får 0% af reservationsbeløbet tilbage.

Du kan annullere ved at sende en e-mail til contact@ginchalet.nl. Efter en annullering vil tilbage betaling blive foretaget af GinChalet inden for fem arbejdsdage.

Fortrydelsesretten gælder ikke for vores tjenester.

GinChalet har ret til at tilbagekalde din reservation op til 48 timer efter reservationstidspunktet med angivelse af årsager.

5. ÆNDRINGER

Ændring af dato eller sommerhus er muligt op til 24 timer før ankomst, afhængigt af tilgængelighed.

Det er til enhver tid muligt at reservere yderligere tillæg, afhængigt af tilgængelighed. Tidlig check-in og/eller doven check-out er udelukket, disse kan bookes op til 24 timer før check-in eller check-out.

Ved forskel i lejebeløbet afholdes forskellen af gæsten. Denne forskel skal betales inden betalingsterminen meddelt af GinChalet.

Ønsker du at foretage ændringer i aftalen efter aftalens indgåelse, er GinChalet ikke forpligtet til at acceptere dem.

Hvis GinChalet på grund af andre forhold har behov for at foretage en ændring af en reservation, du har bestilt med hensyn til beliggenhed, opholdsperiode eller feriehusets type og/eller beliggenhed, kan GinChalet tilbyde dig et passende alternativ.

Lejer og øvrige brugere har ikke tilladelse til at benytte sommerhuset under hvilket som helst navn og uanset årsag til andre end de i aftalen nævnte personer, medmindre andet er skriftligt aftalt med GinChalet.

Hvis du ønsker at afslutte din opholdsperiode før tid eller overføre den til en anden bruger, forbliver du solidarisk ansvarlig over for GinChalet for den nye brugers ophold samt betaling af den del af lejesummen, der stadig er skyldig, samt eventuelle ekstra omkostninger som følge af overførslen og eventuelle annulleringsomkostninger.

6. IND- OG UDTJEKNING

Det lejede sommerhus er ledigt fra kl.15 på den aftalte ankomstdag.

Efterladelse af bagage og/eller parkering af biler eller cykler før check-in og/eller efter check-out er kun tilladt i samråd.

Ind- og udtjekning foregår ved aflevering af nøgle.

En personlig parkeringsplads vil blive tildelt ved check-in, gyldig for hele opholdet og egnet til én bil.

På den aftalte afrejsedag skal feriehuset efterlades ryddeligt og nøglerne skal afleveres til lederen inden kl. 10.00.

Såfremt brugen af sommerhuset og/eller andre faciliteter opsiges tidligere end på den aftalte dato, der fremgår af reservationsbekræftelsen, er lejer ikke berettiget til tilbagebetaling af (en del af) lejeprisen og/eller omkostningerne fra GinChalet .

Vi stiller nøglen til sommerhuset til rådighed for lejeren til udlån. Nøglen forbliver GinChalets ejendom. I tilfælde af bortkomst, brud, tyveri eller anden form for tab af nøgle er lejer forpligtet til at erstatte skaden.

7. BO

Alle gæster skal overholde de af GinChalet fastsatte regler for parken og vores feriehuse, som er nedfældet i husordenen. Disse regler kan findes i informationsmappen i sommerhuset.

I tilfælde af overtrædelse af reglerne indeholdt i disse almindelige vilkår og betingelser, husordenen og/eller manglende overholdelse af instruktioner fra personalet, har GinChalet ret til at fjerne dig, lejeren og enhver anden bruger fra parken, uden refusion af lejebeløbet eller en del heraf finder sted.

Det er ikke tilladt at indkvartere flere personer end angivet ved reservationen og angivet på bekræftelsen. Vil du gerne modtage gæster? Meld dette til administratoren på forhånd og betal den obligatoriske turistskat. Vores sommerhuse har et maksimalt antal personer på 2-7, babyer og børn tæller også med i totalen. Hvis det angivne antal overskrides, har GinChalet ret til at hæve aftalen, fortrydelsesbetingelserne er gældende.

GinChalet forbeholder sig ret til at foretage ændringer i designet og adgangen til parkens faciliteter, uden at du er berettiget til kompensation.

Det er udtrykkeligt ikke tilladt at flytte inventaret eller tage nogen del af det (indendørs) inventaret udenfor, med undtagelse af service/glas og bestik til dit måltid udenfor. Det er heller ikke tilladt at bruge andet udstyr, inventar og faciliteter end de er beregnet til.

Du har ikke ret til kompensation for nødvendig eller daglig vedligeholdelse af sommerhuset eller dets faciliteter.

Lejer skal efterlade sommerhuset ryddeligt (dvs.: ikke efterlade snavset service, efterlade gulvet ryddet, fjerne sengetøj, rengøre køkken og køleskab, placere affaldssække i containeren).

Har parklederen alvorlig mistanke om, at lejeren af sommerhuset handler i strid med loven og/eller den offentlige orden og/eller god sædelighed, har lederen ret til at få adgang til sommerhuset.

8. RYGNING OG ILD

Vores sommerhuse er ikke-ryger. Det er heller ikke tilladt at bruge eller besidde stoffer eller euforiserende stoffer i vores parker.

Rygning er kun tilladt udenfor. Langt væk fra åbne vinduer og døre. Der er en beholder med sand til cigaretskod.

Åben ild er altid forbudt. Det er også forbudt at brænde stearinlys uden nogen tilstede samt smide cigaretter, cigarer og tændstikker. Brandfarlige eksplosive stoffer er forbudt.

Grillning er tilladt, forudsat at grillen er mindst 3 meter fra træer, buske, hegn, bygninger og ferieboligen. Derudover er det obligatorisk at have en spand med 10 liter vand inden for rækkevidde. Du må kun bruge el, gas, kul og briketter som brændsel til grillen.

Værten kan forbyde brugen af en grill under særlige omstændigheder (f.eks. ekstrem tørke).

9. KÆLEDYR

Der må højst være 3 hunde i følgende huse: Damrak og Casa de Gloria. De andre huse er fri for kæledyr, og det er ikke tilladt at huse et kæledyr.

I huse, hvor en hund er tilladt, er andre kæledyr end en hund ikke tilladt. GinChalet forbeholder sig retten til at nægte kæledyr i parken (uden at angive grunde).

Ønsker du og/eller andre brugere at medbringe hund, skal du oplyse dette med det samme ved booking. I så fald vil GinChalet opkræve dig et tillæg, som du betaler. Besøgendes kæledyr er ikke tilladt. Hunden skal holdes i snor udenfor sommerhus og have. Instruktioner på stedet skal følges. Hunden må ikke være til gene for andre gæster og lokale beboere.

10. PRISER

Den aftalte lejepris, som fremgår af reservationsbekræftelsen, gælder for dig.

Prisrabatter og/eller specialtilbud kan ikke længere benyttes, når bekræftelse af reservationen/fakturaen er sendt af GinChalet.

GinChalet har ret til at gennemføre og afregne prisstigninger som følge af midlertidige justeringer af lovbestemmelser eller bestemmelser (herunder, men ikke begrænset til, moms, turistskat, forsikringsafgift), som GinChalet ikke har indflydelse på. Turistafgiftens størrelse fastsættes af Putten kommune.

11. FORCE MAJEURE OG MODIFIKATION

I tilfælde af, at GinChalet midlertidigt eller på anden måde ikke er i stand til at udføre aftalen helt eller delvist på grund af force majeure, vil vi fremsætte et ændringsforslag (for anden feriebolig/anden periode mv.). Suspension af GinChalets opfyldelse af forpligtelserne er tilladt, hvis der opstår omstændigheder uden for GinChalets kontrol. GinChalet vil under ingen omstændigheder være forpligtet til at erstatte skader eller omkostninger.

Force majeure fra GinChalets side foreligger, hvis GinChalet er forhindret i at opfylde aftalen helt eller delvist, midlertidigt eller på anden måde, på grund af omstændigheder uden for GinChalets kontrol, herunder krigsfare, strejker, blokader, brand, epidemier, oversvømmelser og andre funktionsfejl eller hændelser.

GinChalet har til enhver tid ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis personoplysninger om dig og/eller andre brugere er ufuldstændige og/eller forkerte ved reservation. I et sådant tilfælde vil der ikke ske tilbagebetaling af lejebeløbet eller en del heraf.

12. ANSVAR - SKADER - KLAGER

I den pågældende lejeperiode i det lejede sommerhus hæfter lejer og øvrige brugere fuldt ud for alle skader på huset, inventaret og alle genstande tilhørende det lejede, medmindre lejer og øvrige brugere kan godtgøre, at skaden mht. ikke kan henføres til dem. Hvis du bemærker skader eller mangler, bedes du straks rapportere dette til os. Omkostninger i tilfælde af skade vil blive opkrævet hos lejer af GinChalet.

GinChalet er under ingen omstændigheder ansvarlig for tyveri, tab eller beskadigelse af eller på ejendom eller personer af nogen art, under eller som følge af opholdet i ferieboligen og/eller på grunden.

Der vil blive opkrævet yderligere omkostninger, hvis ferieboligen ikke bliver brugt korrekt, eller hvis den ikke efterlades forsvarligt, herunder hvis ferieboligen ikke efterlades rengjort. Efter at GinChalet har fastsat yderligere omkostninger, er du/lejer forpligtet til at betale dem i overensstemmelse med den af GinChalet fastsatte betalingsbetingelse.

GinChalet hæfter ikke for byggeaktiviteter på til- og hovedveje mv i nærheden af det lejede sommerhus. GinChalet er ikke ansvarlig for svigt eller (delvis) deaktivering af teknisk udstyr, hjælpeprogrammer og/eller internettets manglende eller delvise ikke-fungerende.

Udgifterne til normal vedligeholdelse og reparation af defekter er for vores regning. Hvis der opstår fejl, skal du straks informere os og følge vores instruktioner så vidt muligt.

Hvis du ønsker at indgive en klage, kan du gøre det under dit ophold eller ved udtjekning. Hvis din klage ikke er blevet behandlet tilfredsstillende, bedes du rapportere din klage skriftligt til contact@ginchalet.nl senest 14 dage efter afrejse.

SPØRGSMÅL, KOMMENTARER ELLER FORSLAG?

Kontakt os venligst via kontaktoplysningerne nedenfor. Vi vil besvare din besked så hurtigt som muligt.

GinChalet

Monnickskamp 284 1273ka Huizen

contact@ginchalet.nl