Voorwaarden voor gebruik


ALGEMENE VOORWAARDEN GINCHALET

Als je een vakantie boekt is het wel zo fijn om vooraf te weten waar je aan toe bent. Lees hieronder over de betaalmogelijkheden, regels rondom annuleren en omboeken en de regels voor als je een hond meeneemt.

1. TOEPASSING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen van vakantiehuizen die worden verhuurd door GinChalet, hierna te noemen GinChalet/we. Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor boekingen gemaakt op óf na de hierboven genoemde geldigheidsdatum.

Bij het maken van een boeking dien je kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. Vanaf dit moment gelden de voorwaarden.

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ en ‘jou’/’je’ verstaan: de persoon die met GinChalet een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van onze vakantiehuizen. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd ‘gast’) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van het door de huurder gehuurde vakantiehuis en/of andere faciliteiten.

Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Op de overeenkomst tussen jou en Ginchalet is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. BOEKEN

Een aanvraag voor reservering van een vakantiehuis van Ginchalet kan via internet, per mail of telefonisch. Ontvangst wordt bevestigd met een verzoek tot (aan)betaling.

Onze vakantiehuizen zijn ALLEEN bestemd voor recreatief gebruik. Woon-werk is (mede) vanwege lokale regels NIET toegestaan.

Boeken van een vakantiehuis van GinChalet is alleen mogelijk bij een leeftijd vanaf 18 jaar.

Onze vakantiehuizen zijn niet te huur voor (vrijgezellen)feesten en/of soortgelijke evenementen.

We behouden ons het recht voor om te allen tijde - zonder opgaaf van redenen - een reservering te weigeren.

Na het boeken ontvang je van ons een bevestiging, die tevens dient als factuur. Controleer zelf gelijk of de gegevens juist zijn. Eventuele onjuistheden vernemen wij graag direct. Er is sprake van een boeking op het moment dat GinChalet de reservering aan jou heeft bevestigd.

We rekenen geen boekings- of servicekosten.

3. BETALEN

De volgende betaaltermijnen zijn van toepassing:

 • Binnen 24 uur na boeking
  • 30% van de huursom.
 • 6 weken (42 dagen) voor aankomst
  • 70% van de huursom.
 • Bij een boeking met aankomst binnen zes weken (42 dagen)
  • Binnen 24 uur na boeking: 100% van de huursom.

Bij het niet tijdig voldoen van de huursom ontvang je van ons per e-mail hierover een bericht. We stellen daarin een nieuwe betaaltermijn. Bij het opnieuw niet tijdig betalen wordt de huurovereenkomst geannuleerd en heeft GinChalet het recht de verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

4. ANNULEREN

Kan je vakantie onverhoopt niet doorgaan? Neem dan de volgende annuleringsvoorwaarden in acht, geldig op boekingen via www.ginchalet.nl:

 • 24 uur voor aankomst
  • Gratis, 100% van het al (aan)betaalde boekingsbedrag ontvang je terug.
 • Op dag van aankomst of tijdens verblijf
  • 0% van het boekingsbedrag ontvang je terug.

Je kunt annuleren door een e-mail te sturen naar contact@ginchalet.nl. Na een annulering volgt de eventuele terugbetaling door GinChalet binnen vijf werkdagen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op onze diensten.

GinChalet heeft het recht jouw boeking tot 48 uur, na het moment van boeken te herroepen, onder vermelding van redenen.

5. WIJZINGEN

Tot 24 uur voor aankomst is het wijzigen van de datum of vakantiehuis mogelijk, op basis van beschikbaarheid.

Het bijboeken van extra’s is, op basis van beschikbaarheid, ten allen tijde mogelijk. Early check-ins en/of lazy check-outs zijn hiervan uitgezonderd, deze kunnen uiterlijk tot 24 uur voor het in of uitchecken bijgeboekt te worden.

Bij een verschil in de huursom komt het verschil voor rekening van de gast. Dit verschil moet betaald worden voor de, door GinChalet, gecommuniceerde betaaltermijn.

Indien je, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is GinChalet niet verplicht die te accepteren.

Indien GinChalet door overige omstandigheden een wijziging in een door jou geboekte reservering dient te maken met betrekking tot locatie, periode van het verblijf of het type en/of ligging van het vakantiehuis, kan GinChalet jou een passend alternatief bieden.

Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan het vakantiehuis onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met GinChalet.

Indien je jouw verblijfsperiode voortijdig wilt beëindigen, dan wel overdragen aan een ander gebruiker, blijf je voor GinChalet hoofdelijk aansprakelijk voor het verblijf van de nieuwe gebruiker alsmede de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, eventuele extra kosten ten gevolge van de overdraging en eventuele annuleringskosten.

6. INCHECK EN UITCHECK

Het gehuurde vakantiehuis is vanaf 15.00 uur beschikbaar op de overeengekomen aankomstdag.

Het achterlaten van bagage en/of parkeren van auto’s danwel fietsen voor het moment van incheck en/of na het moment van uitchecken is alleen toegestaan in overleg.

De incheck en uitcheck vinden plaats door het overdragen van de sleutel.

Bij het inchecken wordt een persoonlijke parkeerplaats toegewezen die geldig is gedurende het gehele verblijf en geschikt is voor één auto.

Op de overeengekomen vertrekdag dient het vakantiehuis netjes achtergelaten te worden en de sleutel ingeleverd te worden bij de beheerder, voor 10.00 uur.

Indien het gebruik van het vakantiehuis en/of andere faciliteiten eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door GinChalet.

De sleutel van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van GinChalet. Bij verlies, breuk, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder verplicht de schade te vergoeden.

7. VERBLIJF

Alle gasten dienen zich te houden aan de door GinChalet vastgestelde regels voor het park en onze vakantiehuizen, vastgelegd in de huisregels. Deze reglementen zijn in het vakantiehuis terug te vinden in de informatiemap.

Bij overtreding van de regels opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, de huisregels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, heeft GinChalet het recht jou, de huurder en iedere andere gebruiker van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

Het is niet toegestaan om meer personen dan bij de reservering is opgegeven en op de bevestiging staat vermeld, te laten overnachten. Wil je logees ontvangen? Meld dit dan van te voren bij de beheerder en reken daarvoor de verplichte toeristenbelasting af. Voor onze vakantiehuizen geldt een maximaal personenaantal van 2-7, baby’s en kinderen tellen ook mee voor het totaal. Bij overschrijding van het genoemde aantal heeft GinChalet het recht de overeenkomst te ontbinden, hiervoor gelde de annuleringsvoorwaarden.

GinChalet behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en toegang van de faciliteiten van het park, zonder dat je recht hebt op een vergoeding.

Het verplaatsen van de inventaris of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor je maaltijd buiten. Het anders gebruiken van apparaten, inventaris en faciliteiten, anders dan waarvoor ze zijn bedoeld, is tevens niet toegestaan.

Voor het plegen van noodzakelijk of alledaags onderhoud aan het vakantiehuis of de faciliteiten heb je geen recht op vergoeding.

De huurder dient het vakantiehuis netjes op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, vloer netjes achterlaten, beddengoed afhalen, keuken- en koelkast schoonmaken, vuilniszakken in de container plaatsen).

Indien de parkbeheerder ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van het vakantiehuis in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is de beheerder gerechtigd zich toegang tot het vakantiehuis te verschaffen.

8. ROKEN EN VUUR

Onze vakantiehuizen zijn rookvrij. Het is eveneens niet toegestaan om drugs of verdovende middelen te gebruiken of in bezit te hebben op ons parken.

Roken is alleen buiten toegestaan. Ver weg van open ramen en deuren. Er staat een bakje met zand voor sigarettenpeuken.

Open vuur is altijd verboden. Ook kaarsen laten branden zonder dat er iemand aanwezig is, en het weggooien van sigaretten, sigaren en lucifers is verboden. Brandgevaarlijke explosieve stoffen zijn verboden.

Barbecueën mag op voorwaarde dat de barbecue minstens 3 meter van bomen, struiken, schuttingen, gebouwen en het vakantieverblijf staan. Daarnaast is het verplicht een emmer met 10 liter water binnen handbereik te hebben. Als brandstof voor de barbecue mag je alleen elektriciteit, gas, houtskool en briketten gebruiken.

De beheerder mag bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld extreme droogte) het gebruik van een barbecue verbieden.

9. HUISDIEREN

In de volgende huizen wordt max 3 honden toegestaan: Damrak en Casa de Gloria. De andere huizen zijn huisdiervrij en het binnenlaten van een huisdier is hierin niet toegestaan.

In de huizen waar een hond wordt toegestaan, zijn andere huisdieren dan een hond niet toegestaan. GinChalet behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen) huisdieren op het park te weigeren.

Indien je en/of andere gebruikers een hond wensen mee te nemen, dien je dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door GinChalet een toeslag in rekening gebracht aan jou, welke door jou zal worden voldaan. Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.

De hond dient buiten het vakantiehuis met tuin te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De hond mag geen overlast bezorgen aan de overige gasten en omwonenden.

10. PRIJZEN

De overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de boekingsbevestiging is voor jou van toepassing.

Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door GinChalet is verzonden.

GinChalet heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar GinChalet geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen. De hoogte van de toeristenbelasting wordt vastgesteld door gemeente Putten.

11. OVERMACHT EN WIJZIGING

In het geval GinChalet, al dan niet tijdelijk, niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, laten we binnen 14 dagen nadat we kennis hebben gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor een ander vakantiehuis/andere periode etc.). De opschorting van de nakoming van de verplichtingen door GinChalet is toegestaan indien zich omstandigheden gelegen buiten de wil van GinChalet voordoen. GinChalet zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van enige schade of kosten.

Overmacht aan de zijde van GinChalet bestaat indien GinChalet in de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van GinChalet, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, stakingen, blokkades, brand, epidemieën, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

GinChalet heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van jou en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

12. AANSPRAKELIJKHEID - SCHADE - KLACHTEN

De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Indien je schade of gebreken constateert, meld dit dan direct bij ons. Kosten in geval van schade zullen ten laste worden gelegd aan de huurder door GinChalet.

GinChalet is in geen geval aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in het vakantiehuis en of op het terrein.

Bij niet juist gebruik, niet juist achterlaten, inclusief het niet schoon achterlaten van het vakantiehuis, worden extra kosten in rekening gebracht. Na vaststelling van extra kosten door GinChalet, ben je/huurder verplicht deze te voldoen conform de door GinChalet gestelde betalingstermijn.

GinChalet is niet aansprakelijk voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. GinChalet is niet aansprakelijk bij het uitvallen of (deels) buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en/of het niet of deels niet functioneren van internet.

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dien je ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen.

Mocht je een klacht willen indienen dan kan dit tijdens het verblijf of bij de uitcheck. Is je klacht niet naar tevredenheid opgepakt, meld je klacht dan uiterlijk binnen 14 dagen na het vertrek schriftelijk aan contact@ginchalet.nl

VRAGEN, OPMERKINGEN OF EEN SUGGESTIE?

Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk op jouw bericht. GinChalet

Monnickskamp 284

1273ka Huizen

contact@ginchalet.nl